PUSH mã số karaoke 5 số Matchbox 20 30294

30294

PUSH

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke push

She said I don't know
Nhạc sĩ: Matchbox 20

Lời bài hát PUSH

¦She said I don't know ŸŽ if I've been good enough ŸŽ I'm a little bit rusty ŸŽ And my head is caving in ŸŽ And I don't know ŸŽ If I've ever been ŸŽ really loved ŸŽ A hand that's touched me ŸŽ Well I feel like ŸŽ something's gonna give ŸŽ And I'm a little bit ŸŽ angry well ŸŽ This ain't over ŸŽ no not here ŸŽ Not while ŸŽ I still need you around ŸŽ You don't owe me ŸŽ we might change ŸŽ Yeah we just might ŸŽ feel good ŸŽ I wanna push you around ŸŽ I will I will ŸŽ I wanna push you down ŸŽ I will I will ŸŽ I wanna take you ŸŽ for granted ŸŽ I wanna take you ŸŽ for granted ŸŽ I will ŸŽ She said I don't know ŸŽ why you ever lie to me ŸŽ Like I'm a little ŸŽ untrusting ŸŽ I think the truth ŸŽ is gonna hurt ya ŸŽ And I don't know ŸŽ Why you couldn't just ŸŽ stay with me ŸŽ You couldn't stand to be ŸŽ near me ŸŽ When my face ŸŽ don't seem to ŸŽ want to shine ŸŽ `Coz it's a little bit ŸŽ dirty well ŸŽ Don't just stand there ŸŽ Say nice things to me ŸŽ Coz I've been cheated ŸŽ I've been wronged ŸŽ and you ŸŽ You don't know me ŸŽ I can't change ŸŽ Oh I won't do anything ŸŽ at all ŸŽ I wanna push you around ŸŽ I will I will ŸŽ I wanna push you down ŸŽ I will I will ŸŽ I wanna take you ŸŽ for granted ŸŽ I wanna take you ŸŽ for granted ŸŽ Oh but don't ŸŽ bowl me over ŸŽ Just wait a minute ŸŽ Well it kinda fell apart ŸŽ Things get N
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat push PUSH mã số karaoke 5 số Matchbox 20 30294 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke push
ma so bai hat push, tim ma so karaoke push, ma so push, ma bai hat push, ma so bai push, push karaoke ma so, push karaoke 5 so, push ma so karaoke, karaoke ma so push, ma karaoke push, push ma so, ma bai push, ma so karaoke 5 so push, ma so karaoke 5 so bai push, msbh push, ma so karaoke bai push, karaoke 5 so push, push karaoke